Silicon Nucleus 34Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  34Si     14     20     0      

Silicon Nucleus 34Si Layered View

34Si

 

34Si

Silicon Nucleus 34Si Front View

34Si

Silicon Nucleus 34Si Back View

34Si

Silicon Nucleus 34Si Left View

34Si

Silicon Nucleus 34Si Right View