Silicon Nucleus 37Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  37Si     14     23     -7/2      

Silicon Nucleus 37Si Layered View

37Si

 

37Si

Silicon Nucleus 37Si Front View

37Si

Silicon Nucleus 37Si Back View

37Si

Silicon Nucleus 37Si Left View

37Si

Silicon Nucleus 37Si Right View