Silicon Nucleus 39Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  39Si     14     25     -7/2      

Silicon Nucleus 39Si Layered View

39Si

 

39Si

Silicon Nucleus 39Si Front View

39Si

Silicon Nucleus 39Si Back View

39Si

Silicon Nucleus 39Si Left View

39Si

Silicon Nucleus 39Si Right View