Silicon Nucleus 40Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  40Si     14     26     0      

Silicon Nucleus 40Si Layered View

40Si

 

40Si

Silicon Nucleus 40Si Front View

40Si

Silicon Nucleus 40Si Back View

40Si

Silicon Nucleus 40Si Left View

40Si

Silicon Nucleus 40Si Right View