Silicon Nucleus 42Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  42Si     14     28     0      

Silicon Nucleus 42Si Layered View

42Si

 

42Si

Silicon Nucleus 42Si Front View

42Si

Silicon Nucleus 42Si Back View

42Si

Silicon Nucleus 42Si Left View

42Si

Silicon Nucleus 42Si Right View