Silicon Nucleus 43Si

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  43Si     14     29     -3/2      

Silicon Nucleus 43Si Layered View

43Si

 

43Si

Silicon Nucleus 43Si Front View

43Si

Silicon Nucleus 43Si Back View

43Si

Silicon Nucleus 43Si Left View

43Si

Silicon Nucleus 43Si Right View