Titanium Nucleus 38Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  38Ti     22     16     0      

Titanium Nucleus 38Ti Layered View

38Ti

 

38Ti

Titanium Nucleus 38Ti Front View

38Ti

Titanium Nucleus 38Ti Back View

38Ti

Titanium Nucleus 38Ti Left View

38Ti

Titanium Nucleus 38Ti Right View