Titanium Nucleus 39Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  39Ti     22     17     3/2      

Titanium Nucleus 39Ti Layered View

39Ti

 

39Ti

Titanium Nucleus 39Ti Front View

39Ti

Titanium Nucleus 39Ti Back View

39Ti

Titanium Nucleus 39Ti Left View

39Ti

Titanium Nucleus 39Ti Right View