Titanium Nucleus 47Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  47Ti     22     25     -5/2     Stable  

Titanium Nucleus 47Ti Layered View

47Ti

 

47Ti

Titanium Nucleus 47Ti Front View

47Ti

Titanium Nucleus 47Ti Back View

47Ti

Titanium Nucleus 47Ti Left View

47Ti

Titanium Nucleus 47Ti Right View