Titanium Nucleus 48Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  48Ti     22     26     0     Stable  

Titanium Nucleus 48Ti Layered View

48Ti

 

48Ti

Titanium Nucleus 48Ti Front View

48Ti

Titanium Nucleus 48Ti Back View

48Ti

Titanium Nucleus 48Ti Left View

48Ti

Titanium Nucleus 48Ti Right View