Titanium Nucleus 49Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  49Ti     22     27     -7/2     Stable  

Titanium Nucleus 49Ti Layered View

49Ti

 

49Ti

Titanium Nucleus 49Ti Front View

49Ti

Titanium Nucleus 49Ti Back View

49Ti

Titanium Nucleus 49Ti Left View

49Ti

Titanium Nucleus 49Ti Right View