Titanium Nucleus 53Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  53Ti     22     31     -3/2      

Titanium Nucleus 53Ti Layered View

53Ti

 

53Ti

Titanium Nucleus 53Ti Front View

53Ti

Titanium Nucleus 53Ti Back View

53Ti

Titanium Nucleus 53Ti Left View

53Ti

Titanium Nucleus 53Ti Right View