Titanium Nucleus 54Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  54Ti     22     32     0      

Titanium Nucleus 54Ti Layered View

54Ti

 

54Ti

Titanium Nucleus 54Ti Front View

54Ti

Titanium Nucleus 54Ti Back View

54Ti

Titanium Nucleus 54Ti Left View

54Ti

Titanium Nucleus 54Ti Right View