Titanium Nucleus 56Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  56Ti     22     34     0      

Titanium Nucleus 56Ti Layered View

56Ti

 

56Ti

Titanium Nucleus 56Ti Front View

56Ti

Titanium Nucleus 56Ti Back View

56Ti

Titanium Nucleus 56Ti Left View

56Ti

Titanium Nucleus 56Ti Right View