Titanium Nucleus 60Ti

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  60Ti     22     38     0      

Titanium Nucleus 60Ti Layered View

60Ti

 

60Ti

Titanium Nucleus 60Ti Front View

60Ti

Titanium Nucleus 60Ti Back View

60Ti

Titanium Nucleus 60Ti Left View

60Ti

Titanium Nucleus 60Ti Right View