Copper Nucleus 57Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  57Cu     29     28     -3/2      

Copper Nucleus 57Cu Layered View

57Cu

 

57Cu

Copper Nucleus 57Cu Front View

57Cu

Copper Nucleus 57Cu Back View

57Cu

Copper Nucleus 57Cu Left View

57Cu

Copper Nucleus 57Cu Right View