Copper Nucleus 66Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  66Cu     29     37     1      

Copper Nucleus 66Cu Layered View

66Cu

 

66Cu

Copper Nucleus 66Cu Front View

66Cu

Copper Nucleus 66Cu Back View

66Cu

Copper Nucleus 66Cu Left View

66Cu

Copper Nucleus 66Cu Right View