Copper Nucleus 69Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  69Cu     29     40     -3/2      

Copper Nucleus 69Cu Layered View

69Cu

 

69Cu

Copper Nucleus 69Cu Front View

69Cu

Copper Nucleus 69Cu Back View

69Cu

Copper Nucleus 69Cu Left View

69Cu

Copper Nucleus 69Cu Right View