Copper Nucleus 72Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  72Cu     29     43     1      

Copper Nucleus 72Cu Layered View

72Cu

 

72Cu

Copper Nucleus 72Cu Front View

72Cu

Copper Nucleus 72Cu Back View

72Cu

Copper Nucleus 72Cu Left View

72Cu

Copper Nucleus 72Cu Right View