Copper Nucleus 78Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  78Cu     29     49     -2      

Copper Nucleus 78Cu Layered View

78Cu

 

78Cu

Copper Nucleus 78Cu Front View

78Cu

Copper Nucleus 78Cu Back View

78Cu

Copper Nucleus 78Cu Left View

78Cu

Copper Nucleus 78Cu Right View