Copper Nucleus 79Cu

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  79Cu     29     50     -3/2      

Copper Nucleus 79Cu Layered View

79Cu

 

79Cu

Copper Nucleus 79Cu Front View

79Cu

Copper Nucleus 79Cu Back View

79Cu

Copper Nucleus 79Cu Left View

79Cu

Copper Nucleus 79Cu Right View