Praseodymium Nucleus 126mPr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  126mPr     59     67     6      

Praseodymium Nucleus 126mPr Layered View

126mPr

 

126mPr

Praseodymium Nucleus 126mPr Front View

126mPr

Praseodymium Nucleus 126mPr Back View

126mPr

Praseodymium Nucleus 126mPr Left View

126mPr

Praseodymium Nucleus 126mPr Right View