Praseodymium Nucleus 127mPr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  127mPr     59     68     -11/2      

Praseodymium Nucleus 127mPr Layered View

127mPr

 

127mPr

Praseodymium Nucleus 127mPr Front View

127mPr

Praseodymium Nucleus 127mPr Back View

127mPr

Praseodymium Nucleus 127mPr Left View

127mPr

Praseodymium Nucleus 127mPr Right View