Praseodymium Nucleus 132mPr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  132mPr     59     73     5      

Praseodymium Nucleus 132mPr Layered View

132mPr

 

132mPr

Praseodymium Nucleus 132mPr Front View

132mPr

Praseodymium Nucleus 132mPr Back View

132mPr

Praseodymium Nucleus 132mPr Left View

132mPr

Praseodymium Nucleus 132mPr Right View