Praseodymium Nucleus 134mPr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  134mPr     59     75     -2      

Praseodymium Nucleus 134mPr Layered View

134mPr

 

134mPr

Praseodymium Nucleus 134mPr Front View

134mPr

Praseodymium Nucleus 134mPr Back View

134mPr

Praseodymium Nucleus 134mPr Left View

134mPr

Praseodymium Nucleus 134mPr Right View