Praseodymium Nucleus 135mPr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  135mPr     59     76     -11/2      

Praseodymium Nucleus 135mPr Layered View

135mPr

 

135mPr

Praseodymium Nucleus 135mPr Front View

135mPr

Praseodymium Nucleus 135mPr Back View

135mPr

Praseodymium Nucleus 135mPr Left View

135mPr

Praseodymium Nucleus 135mPr Right View