Praseodymium Nucleus 138mPr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  138mPr     59     79     -7      

Praseodymium Nucleus 138mPr Layered View

138mPr

 

138mPr

Praseodymium Nucleus 138mPr Front View

138mPr

Praseodymium Nucleus 138mPr Back View

138mPr

Praseodymium Nucleus 138mPr Left View

138mPr

Praseodymium Nucleus 138mPr Right View