Praseodymium Nucleus 139Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  139Pr     59     80     5/2      

Praseodymium Nucleus 139Pr Layered View

139Pr

 

139Pr

Praseodymium Nucleus 139Pr Front View

139Pr

Praseodymium Nucleus 139Pr Back View

139Pr

Praseodymium Nucleus 139Pr Left View

139Pr

Praseodymium Nucleus 139Pr Right View