Praseodymium Nucleus 142mPr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  142mPr     59     83     -5      

Praseodymium Nucleus 142mPr Layered View

142mPr

 

142mPr

Praseodymium Nucleus 142mPr Front View

142mPr

Praseodymium Nucleus 142mPr Back View

142mPr

Praseodymium Nucleus 142mPr Left View

142mPr

Praseodymium Nucleus 142mPr Right View