Praseodymium Nucleus 144mPr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  144mPr     59     85     -3      

Praseodymium Nucleus 144mPr Layered View

144mPr

 

144mPr

Praseodymium Nucleus 144mPr Front View

144mPr

Praseodymium Nucleus 144mPr Back View

144mPr

Praseodymium Nucleus 144mPr Left View

144mPr

Praseodymium Nucleus 144mPr Right View