Praseodymium Nucleus 150Pr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  150Pr     59     91     -1      

Praseodymium Nucleus 150Pr Layered View

150Pr

 

150Pr

Praseodymium Nucleus 150Pr Front View

150Pr

Praseodymium Nucleus 150Pr Back View

150Pr

Praseodymium Nucleus 150Pr Left View

150Pr

Praseodymium Nucleus 150Pr Right View