Terbium Nucleus 165Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  165Tb     65     100     3/2      

Terbium Nucleus 165Tb Layered View

165Tb

 

165Tb

Terbium Nucleus 165Tb Front View

165Tb

Terbium Nucleus 165Tb Back View

165Tb

Terbium Nucleus 165Tb Left View

165Tb

Terbium Nucleus 165Tb Right View