Terbium Nucleus 166Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  166Tb     65     101     2      

Terbium Nucleus 166Tb Layered View

166Tb

 

166Tb

Terbium Nucleus 166Tb Front View

166Tb

Terbium Nucleus 166Tb Back View

166Tb

Terbium Nucleus 166Tb Left View

166Tb

Terbium Nucleus 166Tb Right View