Terbium Nucleus 169Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  169Tb     65     104     3/2      

Terbium Nucleus 169Tb Layered View

169Tb

 

169Tb

Terbium Nucleus 169Tb Front View

169Tb

Terbium Nucleus 169Tb Back View

169Tb

Terbium Nucleus 169Tb Left View

169Tb

Terbium Nucleus 169Tb Right View