Terbium Nucleus 136Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  136Tb     65     71     -5      

Terbium Nucleus 136Tb Layered View

136Tb

 

136Tb

Terbium Nucleus 136Tb Front View

136Tb

Terbium Nucleus 136Tb Back View

136Tb

Terbium Nucleus 136Tb Left View

136Tb

Terbium Nucleus 136Tb Right View