Terbium Nucleus 138Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  138Tb     65     73     -6      

Terbium Nucleus 138Tb Layered View

138Tb

 

138Tb

Terbium Nucleus 138Tb Front View

138Tb

Terbium Nucleus 138Tb Back View

138Tb

Terbium Nucleus 138Tb Left View

138Tb

Terbium Nucleus 138Tb Right View