Terbium Nucleus 139Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  139Tb     65     74     -11/2      

Terbium Nucleus 139Tb Layered View

139Tb

 

139Tb

Terbium Nucleus 139Tb Front View

139Tb

Terbium Nucleus 139Tb Back View

139Tb

Terbium Nucleus 139Tb Left View

139Tb

Terbium Nucleus 139Tb Right View