Terbium Nucleus 140Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  140Tb     65     75     5      

Terbium Nucleus 140Tb Layered View

140Tb

 

140Tb

Terbium Nucleus 140Tb Front View

140Tb

Terbium Nucleus 140Tb Back View

140Tb

Terbium Nucleus 140Tb Left View

140Tb

Terbium Nucleus 140Tb Right View