Terbium Nucleus 142Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  142Tb     65     77     1      

Terbium Nucleus 142Tb Layered View

142Tb

 

142Tb

Terbium Nucleus 142Tb Front View

142Tb

Terbium Nucleus 142Tb Back View

142Tb

Terbium Nucleus 142Tb Left View

142Tb

Terbium Nucleus 142Tb Right View