Terbium Nucleus 143Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  143Tb     65     78     -11/2      

Terbium Nucleus 143Tb Layered View

143Tb

 

143Tb

Terbium Nucleus 143Tb Front View

143Tb

Terbium Nucleus 143Tb Back View

143Tb

Terbium Nucleus 143Tb Left View

143Tb

Terbium Nucleus 143Tb Right View