Terbium Nucleus 148Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  148Tb     65     83     -2      

Terbium Nucleus 148Tb Layered View

148Tb

 

148Tb

Terbium Nucleus 148Tb Front View

148Tb

Terbium Nucleus 148Tb Back View

148Tb

Terbium Nucleus 148Tb Left View

148Tb

Terbium Nucleus 148Tb Right View