Terbium Nucleus 151Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  151Tb     65     86     1/2      

Terbium Nucleus 151Tb Layered View

151Tb

 

151Tb

Terbium Nucleus 151Tb Front View

151Tb

Terbium Nucleus 151Tb Back View

151Tb

Terbium Nucleus 151Tb Left View

151Tb

Terbium Nucleus 151Tb Right View