Terbium Nucleus 153Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  153Tb     65     88     5/2      

Terbium Nucleus 153Tb Layered View

153Tb

 

153Tb

Terbium Nucleus 153Tb Front View

153Tb

Terbium Nucleus 153Tb Back View

153Tb

Terbium Nucleus 153Tb Left View

153Tb

Terbium Nucleus 153Tb Right View