Terbium Nucleus 158Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  158Tb     65     93     -3      

Terbium Nucleus 158Tb Layered View

158Tb

 

158Tb

Terbium Nucleus 158Tb Front View

158Tb

Terbium Nucleus 158Tb Back View

158Tb

Terbium Nucleus 158Tb Left View

158Tb

Terbium Nucleus 158Tb Right View