Terbium Nucleus 159Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  159Tb     65     94     3/2     Stable  

Terbium Nucleus 159Tb Layered View

159Tb

 

159Tb

Terbium Nucleus 159Tb Front View

159Tb

Terbium Nucleus 159Tb Back View

159Tb

Terbium Nucleus 159Tb Left View

159Tb

Terbium Nucleus 159Tb Right View