Terbium Nucleus 160Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  160Tb     65     95     -3      

Terbium Nucleus 160Tb Layered View

160Tb

 

160Tb

Terbium Nucleus 160Tb Front View

160Tb

Terbium Nucleus 160Tb Back View

160Tb

Terbium Nucleus 160Tb Left View

160Tb

Terbium Nucleus 160Tb Right View