Terbium Nucleus 163Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  163Tb     65     98     3/2      

Terbium Nucleus 163Tb Layered View

163Tb

 

163Tb

Terbium Nucleus 163Tb Front View

163Tb

Terbium Nucleus 163Tb Back View

163Tb

Terbium Nucleus 163Tb Left View

163Tb

Terbium Nucleus 163Tb Right View