Osmium Nucleus 176Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  176Os     76     100     0      

Osmium Nucleus 176Os Layered View

176Os

 

176Os

Osmium Nucleus 176Os Front View

176Os

Osmium Nucleus 176Os Back View

176Os

Osmium Nucleus 176Os Left View

176Os

Osmium Nucleus 176Os Right View