Osmium Nucleus 178Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  178Os     76     102     0      

Osmium Nucleus 178Os Layered View

178Os

 

178Os

Osmium Nucleus 178Os Front View

178Os

Osmium Nucleus 178Os Back View

178Os

Osmium Nucleus 178Os Left View

178Os

Osmium Nucleus 178Os Right View