Osmium Nucleus 179Os

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  179Os     76     103     -1/2      

Osmium Nucleus 179Os Layered View

179Os

 

179Os

Osmium Nucleus 179Os Front View

179Os

Osmium Nucleus 179Os Back View

179Os

Osmium Nucleus 179Os Left View

179Os

Osmium Nucleus 179Os Right View